Nürtinger Gemeinderat – Zustandsberichte

Zum Zustand des Nürtinger Gemeinderates nach der Haushaltsdebatte:

1. Bericht aus der Stuttgarter Zeitung
http://www.google.com/url?sa=X&q=http%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-zeitung.de%2Finhalt.gemeinderatsfraktionen-rufen-um-hilfe.cd28e35b-ae65-4ec4-badd-7af366799934.html&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATAAOABA1dfE-ARIAVgBYgVkZS1ERQ&cd=pE7hA1PGd5M&usg=AFQjCNEvJLcEfXyCSorwgxqEz5XeNifbxA

2. Kommentar der Stuttgarter Zeitung
http://www.google.com/url?sa=X&q=http%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-zeitung.de%2Finhalt.kommentar-der-graben-in-der-stadt-wird-groesser.f6477818-f6cd-4268-8e83-9c51c997dc23.html&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATABOAFA1dfE-ARIAVgBYgVkZS1ERQ&cd=pE7hA1PGd5M&usg=AFQjCNESEpQD-amn9T_LpybKGgrMzmHdxw „Nürtinger Gemeinderat – Zustandsberichte“ weiterlesen